image Transcription Text ii. Panapus Na Gawain. Panuto: Pagyamanin Natin Ang Panitikang College Admission Essay Help

Image transcription text
II. PANAPUS NA GAWAIN. Panuto: Pagyamanin natin ang Panitikang Pilipino. Mayroon bang kuwento namaaaring naisalin-salin mula sa iyong mga ninuno, kalahi, kababayan (sa probinsiya) na hindi pa nailathala naiyong napakinggan? Magtanong-tanong sa mga kamag-anak o kayay kakilala. Ikuwento ito dito bil… Show more… Show more